Tűzvédelmi Vállalkozó

Tóth József

Tűzvédelmi szabályzat  —  Tűzriadó terv

Tűzvédelem

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet

a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 47. §-a (2) bekezdésének o) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A Ttv. 19. §-ának (1) bekezdésében felsoroltaknak a Tűzvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) az állandó, illetőleg az ideiglenes jelleggel működő létesítményekre a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt egyaránt el kell készíteni.

(2) Tartós próbaüzem esetén - legfeljebb hat hónapos időtartamra - ideiglenes Szabályzat készíthető. A próbaüzem befejezése után 30 napon belül kell a Szabályzatot végleges formában kiadni.

2. § (1) A Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen.

(2) A Szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal köteles ismertetni. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával igazolni.

(3) A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a gazdálkodó szervezettel kapcsolatba kerülők (külső munkavállalók, szállóvendégek stb.) - a rájuk vonatkozó mértékben - a Szabályzat tartalmát megismerjék.

3. § A Szabályzatnak tartalmaznia kell:

a) a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;

b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat;

c) az építményekre, szabadterekre, eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;

d) a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;

e) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;

f) a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;

g) a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;

h) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait.

i)a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló

rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a -

kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt - megengedett maximális

befogadóképességet;

j) az i) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő

helyiséghasználat módját és felelősét.

k) a készítője nevét és elérhetőségét, valamint a készítő aláírását.

4. § (1) A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:

a)

b) a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre,

létesítményekre;

c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;

d) kereskedelmi szálláshelyre;

e) az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat.

f) a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő;

g) tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre.

(2) A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:

a) a tűzjelzés módját;

b) a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját;

c) a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);

d) a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);

e) a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint az építmény, építményrész szintenkénti alaprajzait a

tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési

helyek, a kiürítési útvonalak és a 3. § i) pont szerinti esetekben a helyiségek megengedett maximális

befogadóképességének megjelölésével."

(3) A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.

(4) A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

(5) Az (1) bekezdés b)-e) pontjában felsoroltak közösségi terein, továbbá szálláshelyeken a szobákban is

el kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak

szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának

irányáról, módjáról tájékoztatást ad. A tájékoztatást a külföldiek elhelyezésére is szolgáló kereskedelmi

szálláshelyeken angol és német nyelven is kötelező elhelyezni.

4/A. §15 (1) A háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles

a) írásban kidolgozni az épületre, épületrészre vonatkozóan a tűzjelzés tartalmi követelményeit, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait, a tárolásra vonatkozó előírásokat, a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat, a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait, a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat, a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait, a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat, valamint

b) gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tűzvédelmi használati szabályokat a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén átdolgozza, és naprakészen tartja.

(3) E szakasz alkalmazásában lakó- és üdülőegység a lakás, valamint a kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshelynek nem minősülő üdülő.

  © 2010. Tóth József - Tűzvédelmi vállalkozó          Ajánlott felbontás:  1024 x 768                   

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet alapján, a jogszabályban meghatározott létesítményekre Tűzvédelmi szabályzatot kell készíteni. 2004 óta készítek tűzvédelmi szabályzatokat. Előzetes egyeztetés után a helyszínen felmérem a létesítményt, majd rövid határidőn belül elkészítem a létesítményre vonatkozó szabályzatot.